สรุปคณิตศาสตร์ ม.2

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นม.2

ภาคเรียนที่ 1

อัตราส่วนและร้อยละ
การวัด
แผนภูมิรูปวงกลม
การแปลงทางเรขาคณิต
ความเท่ากันทุกประการ

ภาคเรียนที่ 2

ทฤษฎีบทพีทาโกรัส
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับจำนวนจริง
การประยุกต์ของสมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว
เส้นขนาน

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นม.2

ภาคเรียนที่ 1

สมบัติของเลขยกกำลัง
พหุนามและเศษส่วนของพหุนาม
การประยุกต์เกี่ยวกับอัตราส่วนและร้อยละ
การประยุกต์ของการแปลงทางเรขาคณิต

ภาคเรียนที่ 2

การแยกตัวประกอบของพหุนามดีกรีสอง
สมการกำลังสองตัวแปรเดียว
การแปรผัน