สรุปคณิตศาสตร์ ม.3

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นม.3

ภาคเรียนที่ 1

พื้นที่ผิวและปริมาตร
สามเหลี่ยมคล้าย
กราฟของสมการเชิงเส้นสองตัวแปร
ระบบสมการเชิงเส้น

ภาคเรียนที่ 2

อสมการ
สถิติ
ความน่าจะเป็น
การเสริมทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นม.3

ภาคเรียนที่ 1

กรณฑ์ที่สอง
การแยกตัวประกอบของพหุนาม
สมการกำลังสอง
พาราโบลา
พื้นที่ผิวและปริมาตร

ภาคเรียนที่ 2

การให้เหตุผลเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยม
ระบบสมการ
วงกลม
เศษส่วนของพหุนาม