สรุปคณิตศาสตร์ ม.5

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นม.5

ภาคเรียนที่ 1

ลำดับและอนุกรม
ความน่าจะเป็น

ภาคเรียนที่ 2

สถิติและข้อมูล
การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
การสำรวจความคิดเห็น

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นม.5

ภาคเรียนที่ 1

ฟังก์ชันเอกโพเนนเชียลและฟังก์ชันลอการิทึม
ฟังก์ชันตรีโกณมิติ
เวกเตอร์ในสามมิติ

ภาคเรียนที่ 2

จำนวนเชิงซ้อน
ทฤษฎีกราฟเบื้องต้น