สรุปคณิตศาสตร์ ม.6

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นม.6

ภาคเรียนที่ 1

การวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น
การแจกแจงปกติ
ความสัมพันธ์เชิงฟังก์ชันระหว่างข้อมูล

ภาคเรียนที่ 2

วิธีเรียงสับเปลี่ยนและการจัดหมู่
ความน่าจะเป็น

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นม.6

ภาคเรียนที่ 1

ลิมิตและความต่อเนื่องของฟังก์ชัน
อนุพันธ์ของฟังก์ชัน
ปฏิยานุพันธ์

ภาคเรียนที่ 2

ลำดับอนันต์และอนุกรมอนันต์
กำหนดการเชิงเส้น