สรุปคณิตศาสตร์ ม.1

คณิตศาสตร์พื้นฐาน ชั้นม.1

ภาคเรียนที่ 1

สมบัติของจำนวนนับ
จำนวนนับ(Counting Number) หมายถึงจำนวนซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีของมนุษย์และมนุษย์ได้นำเอาจำนวนดังกล่าวนั้นมาใช้เพื่อแสดงถึงจำนวนของสิ่งต่าง ๆ ได้แก่ 1, 2, 3, …
จำนวนเฉพาะ(prime number) คือ จำนวนธรรมชาติที่มีตัวหารที่เป็นบวกอยู่ 2 ตัว คือ 1 กับตัวมันเอง
จำนวนเฉพาะตั้งแต่ 1-100 มีทั้งหมด 25 ตัว 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89 และ 97
การหารลงตัว โดยการหารจำนวนนับที่เป็นการหารลงตัว(Divisibility) ซึ่งมีลักษณะ ดังนี้
กำหนดให้ a และ b เป็นจำนวนนับ พบว่า b หาร a ลงตัว ก็ต่อเมื่อมีจำนวนนับ c ที่ทำให้ a ÷ b = c ข้อตกลง เรียก b ว่า ตัวหาร(Divisor) หรือ ตัวประกอบ(Factor) ของ a และ เรียก a ว่า ตัวตั้ง(Dividened) หรือ พหุคูณ(Multiple) ของ b

ระบบจำนวนเต็ม
เลขยกกำลัง
พื้นฐานทางเรขาคณิต

ภาคเรียนที่ 2

เศษส่วน
ทศนิยม
คู่อันดับและกราฟ
สมการ
การประมาณค่า
รูปเรขาคณิตสองมิติและรูปเรขาคณิตสามมิติ
ความน่าจะเป็น
ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์

คณิตศาสตร์เพิ่มเติม ชั้นม.1

ภาคเรียนที่ 1

การประยุกต์ 1
จำนวนและตัวเลข
การประยุกต์ของจำนวนเต็มและเลขยกกำลัง
การสร้าง

ภาคเรียนที่ 2

การเตรียมความพร้อมในการให้เหตุผล
บทประยุกต์ 2
พหุนาม